Tutkimus

Rakennettu ympäristö ja fyysiset tilat vaikuttavat toimintaamme ja hyvinvointiimme monella tavalla ja tasolla. Vaikutukset ovat niin fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia kuin henkisiäkin.

Tilatutkimusta on tehty viime vuosikymmeninä runsaasti eri tieteenaloilla. Erityisesti tilojen vaikutukset työntekijöiden suorituskykyyn, hyvinvointiin ja motivaatioon ovat olleet tutkimusten kohteina, ja työntekijöiden näkemykset eri tilakonsepteista (esimerkiksi avotoimisto ja monitilatoimisto) tunnetaan myös jo suhteellisen hyvin.

Itse lähestyn tutkimuksissani fyysistä tilaa kysyen, miten hyvin tila palvelee toimintaa, johon se on tarkoitettu.

Ensimmäisessä tutkimuksessani Toimiva tila – kolme tapaustutkimusta tilojen käytettävyydestä selvitin tilan vaikutusta käyttäjän toimintaan ja tunnetiloihin. Testasin työssä kahta julkista ja yhtä puolijulkista tilaa, ja analysoin niiden vaikutuksia. Tulokset olivat paikoin hyvinkin havahduttavia: tilat herättivät jopa pelkoa, ja useimmissa tapauksissa tilassa toimiminen vaati lähes kohtuuttomasti päättelyä ja päätöksentekoa.

Väitöstutkimuksessani lähestyn tilaa organisaation ja sen suorituskyvyn näkökulmasta. Yrityksen tehtävänähän on yhdistää resurssinsa kokonaisuudeksi, joka toimii sujuvasti ja tehokkaasti yhteen tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Pandemia ja sen myötä hybridityön yleistymisen tiloja kohtaan luoma paine vain lisäsivät tutkimuksen tärkeyttä: yritysten on ymmärrettävä entistä tarkemmin, minkälaisia tiloja ne tarvitsevat tulevaisuudessa ja miksi.

Tutkimuksen edetessä hypoteesini on vahvistunut: emme tiedä vielä riittävästi tilojen merkityksestä organisaation tuloksellisuudelle ja suorituskyvylle. Tilaratkaisuja tehdään erinäisin perustein, mutta ovatko ratkaisut oikeita ja mikä vaikutus niillä on kokonaisuuteen, on usein jäänyt vähemmälle pohdinnalle.

Väitöstutkimus käynnistyi opintojen ohella syksyllä 2021. Ensimmäinen tieteellinen artikkeli on parhaillaan julkaisuprosessissa, ja se käsittelee organisaatioiden tilaratkaisuiden taustoja ja niiden kykyä tukea strategian käytäntöönvientiä. Toinen artikkeli on tarkoitus saada julkaisuprosessiin alkuvuodesta 2024. Siinä selvitetään, mitä tiedämme tilojen merkityksestä organisaatioille tällä hetkellä.

Varsinaisessa tutkimusvaiheessa tullaan syventymään valittujen organisaatioiden strategisiin menestystekijöihin ja työympäristöihin. Suunnitellun tyyppistä tutkimusta ei ole aiemmin toteutettu Suomessa eikä kansainvälisestikään.

Tervetuloa seuraamaan blogiani ja sometilejäni Blueskyssä @piawaisto.bsky.social ja LinkedInissä Pia Wäistö. Kirjoittelen näihin ajankohtaisia, vaikka itse tutkimuksen tuloksista voikin kertoa virallisesti vasta vertaisarvioiduissa artikkeleissa.

Jatko-opintojani ovat olleet tukemassa Suomen Kulttuurirahasto / Keskusrahasto, Suomen Kulttuurirahasto / Päijät-Hämeen rahasto, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Lahden teollisuusseuran säätiö sekä Padasjoen säästöpankkisäätiö.